CLEAN Grøn Erhvervsvækst fremmer efterspørgsel, synliggørelse og uddannelse indenfor klimasikring og energieffektivt byggeri. Som et nyt indsatsområde er der i 2017 medtaget en indsats i forhold til klimasikring af bygninger hos private grundejere. Som en konsekvens af denne ændring kalder vi kalder nu vores projekt GE 3.0. Der er 17 partnere og projektet hører under CLEAN, Danmarks grønne klynge www.cleancluster.dk 

Aktiviteterne er fordelt på: energi og klima samt en fælles projektledelse og partnermøder. 15 partnere er tilknyttet energisporet og 9 partnere er tilknyttet klimasporet. Nye partnere er meget velkomne. Se vores kontaktoplysninger HER

Budget

Det samlede kontantbudget i 2018 er 1,78 mio. pr år heraf 0,4 mio. kr pr. år til Energisporet, 1,12 mio.kr til Klimasporet og 0,24 mio. kr. pr. år til fælles projektledelse/udvikling og partnermøder. Den samlede årsnorm er 2,2 personer. Hertil kommer egenfinansiering fra partnere i form af timer 1,32 mio. kr. pr. år.
Energisporet er 100 % finansieret af partnerfinansieret og har ikke nogen tidsbegrænsning. Klimasporet er 50 % partnerfinansieret og 50 % finansieret af grundejernes investeringsfond og strækker sig frem til 1. juni 2019.

Organisering

Partnerskabet Grøn Erhvervsvækst har et energi- og klimaspor, som er projektlig gjort i 2 projekter: ”GE3.0 Energi- og projektledelse ”Sammen om klimatilpasning”. Partnerskabet har et sekretariat, som koordinerer og forestår det daglige arbejde. Energi og klimasporet har hver deres styregruppe, med 5 partnere og 2 suppleanter i hver. Styregrupperne mødes 2 gange årligt i april og maj. Styregrupperne beslutter på indstilling fra sekretariatet, mål og aktiviteter for det kommende år indenfor projekternes budgetter. Der er indenfor både energisporet og klimasporet nedsat arbejdsgrupper.

Alle partnere på tværs af de faglige interesser mødes til 2 årlige partnermøder i august og januar. Partnermødet i januar fungerer som en nytårskur, hvor der også inviteres eksterne og potentielle partnere med. Partnermødet i august er kun for partnere. Der er nedsat en styregruppe til hver af de to spor, energi og klima, som mødes 2 gange årligt

Formål GE 3.0 Energispor:

Tankegangen bag energisporet er at danne rammerne for forretningsudvikling for håndværkere og leverandører af energiløsninger og understøtte med uddannelse, synliggørelse, markedsudvikling og vidensdeling. Gennem disse tiltag skabes værdi for kommuner i form af synliggørelse, beskæftigelse, vækst, energibesparelser og CO2-reduktion uden for kommunen som virksomhed og hermed et væsentlig bidrag til opfyldelse af klimaplan. For private boligejere giver energirenovering værdi i form af sundhed, bedre komfort og tryghed, værdisikring, bedre driftsøkonomi, sikring mod stigende energipriser samt god samvittighed. For private virksomheder giver energirenovering værdi i form af øget omsætning, beskæftigelse, netværk og synliggørelse.

For GE 3.0 energispor var der i første del af 2017 fokus på aktiviteter i form af energievent og oliefyrsarrangementer til boligejere, hvor også håndværkere og energirådgivere havde mulighed for at deltage. Formålet var synliggørelse af fordelene ved energirenovering samt udskiftning af oliefyr med varmepumpe eller anden grøn energiforsyning. For anden halvdel af 2017 er målet at synliggøre gode cases, som kan inspirere boligejere og synliggøre energihåndværkere. Desuden er det målet at opgradere energihåndværkernes vidensniveau indenfor effektiv brug af sociale medier og app´s samt viden om ny lovgivning og energieffektive løsninger. Der vil desuden ske en erfaringsopsamling på afholdte oliefyrsarrangementer med henblik på vurdering af, om der er sket eller planlægges udskiftning af oliefyr. Partnere i energisporet gennemfører desuden ”brunch og boligtips”, energimesse og B2B håndværkertræf. Der afsøges mulighed for gearing af energispor gennem tilførsel af eksterne midler. Fungerende arbejdsgrupper under energisporet er for indeværende ”håndværkeruddannelse”, ”Cases” og B2B-arrangementer.

Formål GE3.0 klimaspor ”Sammen om klimatilpasning”

Formålet med projektet er at engagere og mobilisere de private grundejere i at klimasikre deres boliger og bygninger på baggrund af en erkendelse af, at det kan være komplekst at finde den rette og bedste løsning. Endvidere er markedet udfordret af høje priser, en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører og få muligheder for valg af kreative løsninger, der skaber merværdi.Derfor handler en del af projektet om at udarbejdeet overskueligt informationsmateriale om klimatilpasningsløsninger til grundejere samt at uddanne lokale kloakmestre og anlægsgartnere, så de kender til flere og andre løsninger end traditionelle nedsivningsanlæg, og så de som ”klimaentreprenører” kan løfte anlægsopgaverne med brug af de nyeste klimatilpasningsløsninger og samtidigt vækste herpå. CLEAN og Smith Innovation udvikler klimaentreprenørkursus og informationsmateriale om klimasikring til grundejere. Det nye klimaprojekter bygget op om en række aktiviteter i de deltagende kommuner Kolding, Middelfart, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn.

For klimasporet er der for nuværende arbejdsgrupper indenfor ”formidlingsmateriale”, ”klimaentreprenør” og ”klimamesse”

Historik

Grøn Erhvervsvækst projektet var i perioden 2010-2014er initieret af Middelfart kommune og en række partnere, og var i 2010-2013 et projekt støttet af EU og Syddansk Vækstforum. Målet var at skabe 300 nye grønne job i perioden.
Projektet er blevet kendt på de markante resultater med 29 % vækst i omsætning for energihåndværkere uddannet i CLEAN Grøn Erhvervsvækst regi og 165 årsjob skabt på 3 år. Der er desuden uddannet 225 energihåndværkere i Grøn Erhvervsvækst indenfor salg, forretningsudvikling og energirenovering/energitjek.

De 165 årsjobs svarer til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Hertil kommer DKK 38,5 mio. i positiv samfundseffekt.

Projektet er blevet anerkendt med en CSR-pris for bedste partnerskabsprojekt i 2012 samt nominering som finalist til et af de 5 bedste projekter i EU i 2013 for bæredygtig vækst for SMV-virksomheder.

Fra 1. september 2013 blev det et selvfinansierede offentligt-privat partnerskab.Fra 1. januar 2014 blev projektet fusioneret ind i Lean Energy Cluster.1. maj 2014 fusionerede Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster, til Danmarks grønne klynge: CLEAN - og Grøn erhvervsvækst projektet fulgte med. I perioden Derefter ændrede partnerskabet status til projekt og har nu navnet CLEAN Grøn Erhvervsvækst, som et selvstændigt subbrand under CLEAN med eget logo og denne hjemmeside. I 2014-2015 har projektet haft fokus på medvirken til uddannelse af BedreBolig rådgivere samt mathcmaking/netværksmøder mellem energihåndværkere, Bedre Boligrådgivere og forsyningsselskaber. I 2016 var der fokus på gennemførelse af energievents og oliefyrsarrangementer herunder brug af energitrailer, som en måde at nå ud til boligejere på med aktiv medvirken af håndværkere og BedreBoligrådgivere.